นักเรียน - นักศึกษา ภาคปกติ  ตรวจสอบผลการเรียนได้โดยกรอกรหัสประจำตัว 10 หลักลงในช่องด้านล่าง
เช่น
5622010003  จากนั้นกดปุ่ม "ตรวจสอบ"  สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่โอนเกรด - รีเกรด
โปรดติดต่องานทะเบียน เพื่อขอตรวจสอบผลการเรียน

 
     
 
   
   
 

   
 
 

หมายเหตุ :

  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่   1  มกราคม 2562  

       

นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน เป็น 0 และ มส. โปรดติดต่องานทะเบียน และติดต่อครูผู้สอน 
.. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ งานทะเบียน หรือฝ่ายวิชาการ ...